logo

   วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559   


โครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ประจำปี 2559  
วันที่  23 ก.พ. 2559


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้และเครือข่าย  
วันที่  18 ส.ค. 2558
[ ภาพทั้งหมด ]  

สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน คลิกที่นี่
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 05 ก.ย. 2559 ]  
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 05 ก.ย. 2559 ]  
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 05 ส.ค. 2559 ]  
   เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม [ 13 ก.ค. 2559 ]  
   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ [ 13 ก.ค. 2559 ]  
[ ข่าวทั้งหมด ]  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 31 ส.ค. 2559]  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 31 ส.ค. 2559]  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 31 ส.ค. 2559]  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 31 ส.ค. 2559]  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ต่อ) [ 31 ส.ค. 2559]  
[ ข่าวทั้งหมด ]   
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ประวัติ อบต.แสนตอ
สินค้า OTOP
 สถานที่ท่องเที่ยว
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
     -  แผนยุทธศาสตร์
     -  แผนพัฒนา 3 ปี 
      -  แผนการดำเนินงาน
      -  แผนพัฒนาบุคลากร
      -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      -  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมภาพกิจกรรม
 ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
 โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ
 หนังสือราชการ ระเบียบ คำสั่ง
 โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 เว็บบอร์ด
 สำนักปลัด
        -  งานบริหารทั่วไป
        -  งานนโยบายและแผน
        -  งานกิจการสภา
         -  งานบริหารงานบุคคล
         -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
         -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ส่วนการคลัง
        -  งานการเงินและบัญชี
        -  งานจัดเก็บรายได้
        -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 ส่วนโยธา
        -  งานก่อสร้าง
        -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
      -  งานผังเมือง  
 ส่วนการศึกษา
        -  งานการศึกษา
        -  งานศึกษาและปฐมวัย
        -  งานโรงเรียน
 ส่วนสาธารณสุข
      -  งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 ส่วนสวัสดิการสังคม
        -  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
        -  งานประสานงานและความร่วมมือ
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ