logo

   วันที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558   


โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อนำไปถวายวัด จำนวน 8 แห่ง และสำนักสงฆ์จำนวน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลแสนตอ  
วันที่  10 ก.ค. 2557


มอบสิ่งของ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพให้แก่ครอบครัว นายหวัน ปัญญา บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 1 บ้านปากปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบภัยพิบัติไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557   
วันที่  07 ก.ค. 2557
[ ภาพทั้งหมด ]  

สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน คลิกที่นี่
   การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 [ 05 ม.ค. 2558 ]  
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 03 ม.ค. 2557 ]  
   ประกาศการยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 02 ม.ค. 2557 ]  
   รายงานควบคุมภายในระดับองค์กร ปี 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]  
   รายงานควบคุมภายในสำนักปลัด ปี 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]  
[ ข่าวทั้งหมด ]  
   ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนานกแขก ม.2 [ 04 ก.พ. 2558]  
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนานกแขก หมู่ที่่ 2 บ้านห้วยไคร้ [ 21 ม.ค. 2558]  
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแสนตอ-ห้วยไคร้ [ 17 พ.ย. 2557]  
   ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแสนตอ-ห้วยไคร้ หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ [ 14 ต.ค. 2557]  
   ประกาศยกเลิกสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง [ 18 ก.ย. 2557]  
[ ข่าวทั้งหมด ]   
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ประวัติ อบต.แสนตอ
สินค้า OTOP
 สถานที่ท่องเที่ยว
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
     -  แผนยุทธศาสตร์
     -  แผนพัฒนา 3 ปี 
      -  แผนการดำเนินงาน
      -  แผนพัฒนาบุคลากร
      -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      -  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมภาพกิจกรรม
 ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
 โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ
 หนังสือราชการ ระเบียบ คำสั่ง
 โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 เว็บบอร์ด
 สำนักปลัด
        -  งานบริหารทั่วไป
        -  งานนโยบายและแผน
        -  งานกิจการสภา
         -  งานบริหารงานบุคคล
         -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
         -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ส่วนการคลัง
        -  งานการเงินและบัญชี
        -  งานจัดเก็บรายได้
        -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 ส่วนโยธา
        -  งานก่อสร้าง
        -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
      -  งานผังเมือง  
 ส่วนการศึกษา
        -  งานการศึกษา
        -  งานศึกษาและปฐมวัย
        -  งานโรงเรียน
 ส่วนสาธารณสุข
      -  งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 ส่วนสวัสดิการสังคม
        -  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
        -  งานประสานงานและความร่วมมือ
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ