logo

   วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   


อบต.แสนตอ รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 โดย คณะทำงานฯ (Core Team) ที่ 2 ประกอบด้วย 1. นายประจักษ์ โพธิ์พาชัยเรืองรุ่ง ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2. นางพิมภาพร อินทร์จันทร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปก  
วันที่  21 พ.ค. 2557


โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแสนตอ ประจำปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ สวนพุทธมหามงคลชัย  
วันที่  11 เม.ย. 2557
[ ภาพทั้งหมด ]  

สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน คลิกที่นี่
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 03 ม.ค. 2557 ]  
   ประกาศการยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 02 ม.ค. 2557 ]  
   รายงานควบคุมภายในระดับองค์กร ปี 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]  
   รายงานควบคุมภายในสำนักปลัด ปี 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]  
   รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนตามรัฐธรรมนูญ [ 27 ธ.ค. 2556 ]  
[ ข่าวทั้งหมด ]  
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา [ 16 พ.ค. 2557]  
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 23 (สายบ้านนายสมศรี มาทำมา) ม.2 [ 28 เม.ย. 2557]  
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดช่องลม หมู่ 2 [ 28 เม.ย. 2557]  
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยหูด (ทางไปนาขามโค้งหลังวัดพรมประสิทธิ์) หมู่ที่ 3 [ 28 เม.ย. 2557]  
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้ามลำห้วยขี้เห็น หมู่ 3 [ 28 เม.ย. 2557]  
[ ข่าวทั้งหมด ]   
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ประวัติ อบต.แสนตอ
สินค้า OTOP
 สถานที่ท่องเที่ยว
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
     -  แผนยุทธศาสตร์
     -  แผนพัฒนา 3 ปี 
      -  แผนการดำเนินงาน
      -  แผนพัฒนาบุคลากร
      -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      -  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมภาพกิจกรรม
 ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
 โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ
 หนังสือราชการ ระเบียบ คำสั่ง
 โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 เว็บบอร์ด
 สำนักปลัด
        -  งานบริหารทั่วไป
        -  งานนโยบายและแผน
        -  งานกิจการสภา
         -  งานบริหารงานบุคคล
         -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
         -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ส่วนการคลัง
        -  งานการเงินและบัญชี
        -  งานจัดเก็บรายได้
        -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 ส่วนโยธา
        -  งานก่อสร้าง
        -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
      -  งานผังเมือง  
 ส่วนการศึกษา
        -  งานการศึกษา
        -  งานศึกษาและปฐมวัย
        -  งานโรงเรียน
 ส่วนสาธารณสุข
      -  งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 ส่วนสวัสดิการสังคม
        -  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
        -  งานประสานงานและความร่วมมือ
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ