logo

   วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557   


พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
วันที่  28 มี.ค. 2557


งานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2557  
วันที่  24 มี.ค. 2557
[ ภาพทั้งหมด ]  
   ประกาศการยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 02 ม.ค. 2557 ]  
   สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จาก คณะผู้บริหาร [ 25 ธ.ค. 2556 ]  
   ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 ต.ค. 2556 ]  
   ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา [ 30 ก.ค. 2556 ]  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา [ 25 ก.ค. 2556 ]  
[ ข่าวทั้งหมด ]  
   ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 04 เม.ย. 2557]  
   ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง (งบจ่ายจากเงินสะสม) [ 26 มี.ค. 2557]  
   โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ลำห้วยหนองเป็ดก่า (หลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำปาด) หมู่ 4 บ้านแสนตอ [ 12 มี.ค. 2557]  
   โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ลำห้วยดู่ หมู่ 5 บ้านสวน [ 12 มี.ค. 2557]  
   โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. (ลำห้วยสร้อย) หมู่ 6 บ้านนาคันทุง [ 12 มี.ค. 2557]  
[ ข่าวทั้งหมด ]   
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ประวัติ อบต.แสนตอ
สินค้า OTOP
 สถานที่ท่องเที่ยว
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
     -  แผนยุทธศาสตร์
     -  แผนพัฒนา 3 ปี 
      -  แผนการดำเนินงาน
      -  แผนพัฒนาบุคลากร
      -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      -  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมภาพกิจกรรม
 ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
 โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ
 หนังสือราชการ ระเบียบ คำสั่ง
 โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 เว็บบอร์ด
 สำนักปลัด
        -  งานบริหารทั่วไป
        -  งานนโยบายและแผน
        -  งานกิจการสภา
         -  งานบริหารงานบุคคล
         -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
         -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ส่วนการคลัง
        -  งานการเงินและบัญชี
        -  งานจัดเก็บรายได้
        -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 ส่วนโยธา
        -  งานก่อสร้าง
        -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
      -  งานผังเมือง  
 ส่วนการศึกษา
        -  งานการศึกษา
        -  งานศึกษาและปฐมวัย
        -  งานโรงเรียน
 ส่วนสาธารณสุข
      -  งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 ส่วนสวัสดิการสังคม
        -  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
        -  งานประสานงานและความร่วมมือ
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ