ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป
    ที่ตั้ง
        1) จัดตั้งเป็น อบต. เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539
        2) ที่ตั้งเลขที่ 91 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหูด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
        3) พื้นที่ ประมาณ 170,120 ไร่ จำนวน 203.45 ตารางกิโลเมตร
     การปกครอง แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน
        * จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,5,8 และ 9
        * จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เป็นบางส่วน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,6,และ 7

     ประชากร
        1) จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 5,308 คน ชาย 2,649 คน หญิง 2,659 คน จำนวน 1,881 ครัวเรือน โดยแยกออกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1.

บ้านปากปาด

248

337

376

713

2.

ห้วยไคร้

316

478

507

985

3.

ห้วยหูด

253

420

387

807

4.

แสนตอ

336

197

226

423

5.

สวน

304

519

489

1,008

6.

นาคันทุง

87

98

97

195

7.

หัวนา

13

15

16

31

8.

ท่านา

187

281

288

569

9.

บ้านห้วยไคร้

136

264

235

499

 

บ้านกลาง

1

40

38

78

                        ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
    อาชีพของราษฎร
         * ประชากรในเขต อบต.แสนตอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปโดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
             1. เกษตรกร จำนวน 1,135 ครัวเรือน ร้อยละ 66.22
             2. รับจ้างทั่วไป จำนวน 459 ครัวเรือน ร้อยละ 26.78
             3. รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ จำนวน 95 ครัวเรือน ร้อยละ 5.54
             4. ค้าขาย จำนวน 25 ครัวเรือน ร้อยละ 1.46

    รายได้ของครัวเรือน
         * ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า 23,000.- บาท จำนวน 27 ครัวเรือน
         * ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 23,000.- บาทขึ้นไป จำนวน 1,753 ครัวเรือน

    ผลิตผลหรือสินค้า/บริการที่สำคัญของตำบล ได้แก่
         * ข้าวโพด
         * ข้าว
         * อ้อย
         * หอม กระเทียม
         * กระเทียมดอง
         * สุรากลั่นชุมชน

    กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ
         * การรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 16 กลุ่ม สมาชิกรวม 239 คน
1. กลุ่มปลูกกระเทียมบ้านสวน                    หมู่ที่ 5 บ้านสวน
2. กลุ่มอาชีพอัดหน่อไม้ปี๊บ หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ
3. กลุ่มเลี้ยงสุกรพื้นบ้าน   หมู่ที่ 1 บ้านปากปาด
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค    หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา
5. กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ
6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัว หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ
7. เกษตรกรเลี้ยงไก่/เลี้ยงปลา หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ
8. กลุ่มเลี้ยงไก่    หมู่ที่ 8 บ้านท่านา
9. กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 6 บ้านนาคันทุง
10. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน  หมู่ที่ 6 บ้านนาคันทุง 

         * การรวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 1 กลุ่ม หมู่ที่ 2
            บ้านห้วยไคร้ สมาชิกรวม 335 คน

        * การรวมกลุ่มเพื่อการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนฯ
           จำนวน 4 กลุ่ม สมาชิกรวม 120 คน
            1. กลุ่มอาชีพกระเทียมดอง      หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้
            2. กลุ่มข้าวซ้อมมือ                หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ
            3. กลุ่มแปรรูปขนมจีน            หมู่ที่ 6 บ้านนาคันทุง
            4. กลุ่มสุรากลั่นชุมชน           หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้

ข้อมูลด้านสังคม
    สถานบริการด้านการศึกษา

ที่

สถานบริการด้านการศึกษา

แห่ง

จำนวน

หมายเหตุ

ครู

นักเรียน

1.

 

2.
3.
4.
5.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น – ปลาย
โรงเรียนเอกชน อนุบาล – มัธยมตอนต้น
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

2

 

4
1
1
8

4

 

40
48
40
-

75

 

280
1,216
1,400

- สนง.พัฒนาชุมชน

     1 แห่ง
- อบต. 1  แห่ง
- หมู่ที่ 1,2,3,และ 5
- หมู่ที่  4
- หมู่ที่   4
- หมู่ที่ 1- 8


             หมายเหตุ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ่ายโอนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กหมู่ที่ 1 บ้านปากปาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหูด
    สถานพยาบาล
         ในเขต อบต.แสนตอ มีสถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ
    มวลชนและการรวมกลุ่มของประชาชน         
        1)  ประชาคม  หมู่บ้าน  จำนวน หมู่บ้าน
        2)  ประชาคมตำบล    จำนวน 1 คณะ
        3)  กองทุนเงินล้าน   จำนวน กลุ่ม
        4)  กองทุน กขคจ.  จำนวน กลุ่ม


ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน้อมูลด้านสังคม
    ด้านคมนาคม

ที่

รายการ

ระยะทางรวม

สภาพการใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

ใช้การได้ดี (กม.)

ชำรุด (กม.)

1.
2.
3.

ถนน ค.ส.ล.
ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง, หินคลุก

5.5
13.90
34

5.5
11.40
23.50

-
2.50
10.50

 


    ด้านแหล่งน้ำ
        1) บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ/อ่างเก็บน้ำ   จำนวน  107    แห่ง
        2) บ่อบาดาล  จำนวน  18  แห่ง
        3) ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ   จำนวน  17  แห่ง
        4) ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่น ๆ จำนวน  28 แห่ง
        5) แหล่งน้ำธรรมชาติ   จำนวน  14  แห่ง
        6) รางส่งน้ำ      จำนวน  แห่ง

    จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
        จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,681 ครัวเรือน

    หน่วยธุรกิจในเขตตำบลแสนตอ
        - ธนาคาร    -    แห่ง
        - โรงงาน     1     แห่ง
        - โรงแรม     1     แห่ง
        - ปั๊มน้ำมัน     13     แห่ง
        - โรงสีข้าวขนาดเล็ก     7     แห่ง
        - โรงงานบรรจุก๊าซ     -     แห่ง
        - โรงฆ่าสัตว์     -    แห่ง
        - ร้านอาหาร     5    แห่ง

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา
        - วัด/ สำนักสงฆ์     4    แห่ง
        - มัสยิด     -     แห่ง
        - ศาลเจ้า     -     แห่ง
        - โบสถ์     -     แห่ง

    การโทรคมนาคม ติดต่อสื่อสาร
        - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน    -    แห่ง
        - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ     -     แห่ง
        - โทรศัพท์สาธารณะ     10     แห่ง

ข้อมูลปัญหาที่สำคัญ

        1) น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 100.00
        2) การคมนาคมไม่สะดวก จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 75.00
        3) ความยากจน และหนี้สินของประชาชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 65.00
        4) น้ำเพื่อการบริโภคไม่สะอาด และเพียงพอ จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 60.00
        5) กองทุนประเภทต่าง ๆ ขาดเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 60.00
        6) ต้นทุนทางการเกษตรราคาสูง จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 60.00
        7) เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิในการถือครองที่ดิน จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 60.00
        8) ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ำ  จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 55.00
        9) เด็กและเยาวชนขาดจิตสำนึกในศิลปวัฒนธรรม จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 25.00
        10) การอพยพหางานทำ จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 25.00
        11) การประกอบอาชีพและการ มีงานทำ   จำนวน 8 หมู่บ้าน ร้อยละ 25.00


แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. 2548-2552 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย ดังนี้
        วิสัยทัศน์การพัฒนา
        ร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ
        พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
        1. พัฒนาคุณภาพประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
        2. การจัดให้มีและส่งเสริมพัฒนาด้านการสาธารณูปโภคการสาธารณูปการต่าง ๆ
        3. สนับสนุนการสร้างรายได้และการลงทุนที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
        4. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การศึกษาบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
        1. พัฒนาคุณภาพประชาชนและดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
        2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ
        3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในตำบล
        4. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและสืบสาน วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        5. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดดุลยภาพที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

    ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS รายละเอียดมีดังนี้
        จุดแข็ง
        1. การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อ กันได้อย่างทั่วถึงและเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอและตลาดสด
        2. มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้
        3. ประชาชนส่วนใหญ่ที่ทำการเกษตรในตำบลสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง เศรษฐกิจของตำบลได้
        จุดอ่อน
        1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีรายได้ต่ำ
        2. ปัญหาภาวะการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรซ้ำซาก
        3. ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สิน และความยากจน
        4. พื้นที่บางส่วนประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก
        โอกาส
        1. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้า OTOP
        2. นโยบาย SML ของรัฐบาล
        3. พื้นที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอ ส่งผลต่อการเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
        4. นโยบายรัฐบาลในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนแก่เกษตรกรยากจน
        ข้อจำกัด
        1. ประชาชนวัยทำงานไม่อยู่ในพื้นที่ ทำให้ขาดกำลังในการพัฒนา
        2. ประชาชนในพื้นที่ ยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
        3. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
        4. หน่วยราชการต่าง ๆ มีทิศทางการพัฒนาไม่สอดคล้องกับท้องถิ่นและยังไม่มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาเท่าที่ควร
        5. ไม่ได้รับการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะจากส่วนกลางอย่างจริงจัง

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. 2548 - 2552
        * ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 50 โครงการ
        * ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 11 โครงการ
        * ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน จำนวน 37 โครงการ
        * ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 โครงการ

    โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในปีปัจจุบัน
        * ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,24,000.-บาท
        * ปรับปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์เป็นห้องประชุม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 350,000.-บาท
  

    โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 ที่ผ่านมา
        การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น

        องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ได้ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นโดยการดำเนินโครงการ/ แผนงานต่างๆ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ การดำเนินงานที่ผ่านมาได้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ในระดับหนึ่งส่งผลให้ประชาชน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ โดยมีโครงการพัฒนาที่สำคัญต่างๆ ดังนี้
        1. ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนโดยไม่หยุดพักเที่ยง
        2. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
        3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน
        4. ส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
        5. การส่งเสริมทางด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญ
ของท้องถิ่น

         ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

        การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานครอบคลุมแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มงาน / กิจกรรมได้ดังนี้

        - การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ได้มีการดำเนินงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆโดยการพัฒนาที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อสร้าง ความสะดวก และแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ การดำเนินงานพัฒนาประกอบด้วย
        * โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน
        * โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
        * โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
        * โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
        * โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ขุดลอกฝาย ก่อสร้างฝายน้ำล้น
        * โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภค เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน

        - การดำเนินงานด้านสังคม

        การพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการให้การส่งเสริม สนับสนุน และการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น
        * โครงการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในการควบคุมป้องกัน โรคติด ต่อ และโรคไม่ติดต่อ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
        *โครงการสนับสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนอุดหนุนกองทุนสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน จัดหาอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ
        * โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
        * โครงการส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และงานราชพิธีต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อุดหนุนโครงการ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น
        * โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น การจัดสวัสดิการ จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่
        * รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โทษของยาเสพติดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
        * รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เช่น โดยการประชาสัมพันธ์ ป้องกันปัญหาโรคเอดส์
        * อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพด้านความสะอาดของตลาดสดบ้านปากปาด

        - การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการดำเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น
         * โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมวิชาชีพเพื่อการเกษตร เช่น การ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ การส่งเสริมการตลาดชุมชนสินค้าพื้นเมือง
        * โครงการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมในการเกษตร เช่น กลุ่มปลูกกระเทียม หมู่ที่ 5 บ้านสวน และกลุ่มสุรากลั่นชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้

        - การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

        เป็นการพัฒนางานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมด้านการเมือง การบริหาร ตลอดจนการอำนวยการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ เช่น
         * โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานและท้องถิ่น เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอบต. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม หลักสูตรของกรม
         * โครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เช่น ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทำประชาคมโดย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบสังคม เพื่อให้สถาบันการศึกษา สถาน ศึกษาทุกระดับ และผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลเด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่า สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ได้ที่ ตู้ ปณ.66 ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 10200
        * จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาโดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งให้มากขึ้น

        - การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
        * โครงการส่งเสริมการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ เช่น การรณรงค์การใช้หญ้า แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปลูกป่าชุมชน การปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ
        * โครงการกำจัดขยะตามแม่น้ำ คู คลอง เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันส่ง เสริมดูแลอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงแม่น้ำ
        * โครงการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ เช่น การดำเนินการรังวัดออกหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวงภายในตำบล
        * การปรับสภาพภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน และพื้นที่สีเขียว เช่น การสร้างสวน สาธารณะ สวนสุขภาพ ภายในตำบล

ข้อมูลด้านการบริหาร
    รายได้ประจำปีงบประมาณ 2551 ของ อบต.
         * รายได้ทั้งหมดเป็นเงิน 15,761,167.81.- บาท
        - รายได้ที่ อบต.จัดเก็บ หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้และรัฐจัดสรรให้ เป็นเงิน 8,308,408.07.-บาท
        - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 7,452,759.74 บาท
        - ในปีงบประมาณ 2551 มียอดเงินสะสมคงเหลือ 9,577,167.68 บาท

    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 ของ อบต. จำแนกออกดังนี้
        * หมวดงบกลาง/เงินสำรองจ่าย เป็นเงิน 2,022,188.00 บาท
        * หมวดเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 1,750,137.00 บาท
        * หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 858,290.00 บาท
        * หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เป็นเงิน 4,642,614.81บาท
        * หมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 122,454.00 บาท
        * หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงิน 923,350.- บาท
        * หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
            - ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 204,090.00 บาท
            - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 2,077,900.00 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 12,581,019.11 บาท


    บุคลากร
        ฝ่ายการเมือง
            - จำนวนสมาชิก อบต. 18 คน
            - คณะผู้บริหาร 4 คน ประกอบด้วย
            1) นายวิชัย เพชรศรีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
            2) นายเสมอ สานต๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
            3) นางสาวนงเยาว์ สานต๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
            4) นางพับ ชาปู่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
        ฝ่ายพนักงานส่วนตำบล
            * จำนวนบุคลากรในสำนักงาน 27 คน
        ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 7 คน
            * ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
            * เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน
            * เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน
            * ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
            * นักการ 1 คน
            * คนงานทั่วไป 1 คน
            * คนสวน 1 คน
        ตำแหน่งในส่วนการคลัง 6 คน
            * หัวหน้าส่วนการคลัง 1 คน
            * เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 คน
            * เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 คน
            * เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน
            * เจ้าพนักงานพัสดุ 1 คน
            * ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน
        ตำแหน่งในส่วนโยธา 2 คน
            * หัวหน้าส่วนโยธา 1 คน
            * ผู้ช่วยช่างโยธา 1 คน
        ตำแหน่งในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7 คน
            * นักวิชาการศึกษา 1 คน
            * ครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน
            * ผู้ดูแลเด็ก 1 คน
            * คนงานทั่วไปประจำศูนย์ฯ 1 คน
        ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 คน
            * พนักงานขับรถขยะ 1 คน
            * คนงานประจำรถขยะ 3 คน
        ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม 1 คน
            * นักพัฒนาชุมชน 1 คน
        ระดับการศึกษา
            * ประถมศึกษา 2 คน
            * มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา 7 คน
            * อนุปริญญา 1 คน
            * ปริญญาตรี 16 คน
            * สูงกว่าปริญญาตรี 1 คนแหล่งท่องเที่ยว