ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

 บุคลากร

  โครงสร้างสภา    คณะผู้บริหาร    สำนักปลัด    กองคลัง    กองช่าง    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองสวัสดิการสังคม    หน่วยตรวจสอบภายใน    test   
  โครงสร้างสภา
    นายเด่น บุญทันมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ(ส.อบต.หมู่ที่ 6)  นางสมหมาย ศรีทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  นางประดับ ขะจวง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ(ส.อบต.หมู่ที่ 9)  นางอารีย์ จันทร์หอม
ส.อบต. หมู่ที่ 1  นางลำใย มาทำมา
ส.อบต. หมู่ที่ 2  นายบุญเลื่อน ผิวมา
ส.อบต. หมู่ที่ 4  นายเผชิญ ขัตติ
ส.อบต. หมู่ที่ 5  นายคมกฤษ วงษ์ยอด
ส.อบต. หมู่ที่ 7

แหล่งท่องเที่ยว