ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 22 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 3 [ 22 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 4 [ 22 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 5 [ 22 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 6 [ 22 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 8 [ 22 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 9 [ 22 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 7 [ 22 ต.ค. 2564]
   กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2564]
   กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2564]
   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 06 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 06 ต.ค. 2564]
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 06 ต.ค. 2564]
   มาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีที่ได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 02 ต.ค. 2564]
   ขอเชิญผู้สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 01 ต.ค. 2564]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาหรือครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 01 ต.ค. 2564]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 01 ต.ค. 2564]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 01 ต.ค. 2564]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันหรือครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 01 ต.ค. 2564]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 01 ต.ค. 2564]

แหล่งท่องเที่ยว