ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 21 พ.ย. 2561]
   มาตรการการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 12 พ.ย. 2561]
   บรรยายสรุป [ 30 ต.ค. 2561]
   ข้อมูลบุคคลสำคัญ ผู้นำคนเก่ง อาสาสมัคร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 30 ต.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 27 ต.ค. 2561]
   ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 18 ต.ค. 2561]
   ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 10 ต.ค. 2561]
   รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 05 ต.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 03 ต.ค. 2561]
   เอกสารประชาสัมพันธ์...โรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนักเรียนและประชาชน [ 02 ต.ค. 2561]
   แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561 [ 01 ต.ค. 2561]
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 01 ต.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 01 ต.ค. 2561]
   รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 26 ก.ย. 2561]
   จุดคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ [ 12 ก.ย. 2561]
   ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 12 ก.ย. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 24 ส.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 06 ส.ค. 2561]
   ผลการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.แสนตอ (งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล) [ 18 ก.ค. 2561]

แหล่งท่องเที่ยว