ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] 22 [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 20 มี.ค. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 02 มี.ค. 2558]
   ประกาศกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 09 ก.พ. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 02 ก.พ. 2558]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ [ 29 ม.ค. 2558]
   ประกาศ เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 15 ม.ค. 2558]
   ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ [ 05 ม.ค. 2558]
   การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 [ 05 ม.ค. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 05 ม.ค. 2558]
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2557]
   ควบคุมภายในระดับองค์กรปี 2557 [ 27 ธ.ค. 2557]
   ควบคุมภายในสำนักปลัด ปี 2557 [ 27 ธ.ค. 2557]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 01 ธ.ค. 2557]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ [ 25 พ.ย. 2557]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 03 พ.ย. 2557]
   กำหนดการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ต.ค. 2557]
   ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแสนตอ ประจำปี 2557 [ 29 ต.ค. 2557]
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2557 – กันยายน 2557) [ 01 ต.ค. 2557]
   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 [ 01 ต.ค. 2557]
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 (เมษายน 2557 – มิถุนายน 2557) [ 30 มิ.ย. 2557]

แหล่งท่องเที่ยว