ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 28 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 05 มี.ค. 2553]
   ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 02 ธ.ค. 2552]
   ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 [ 13 พ.ย. 2552]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างรอบเดือน [ 13 พ.ย. 2552]
   แผนพัฒนาสามปี 2553-2555 [ 02 ต.ค. 2552]
   แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ปี 2553-2555 [ 02 ต.ค. 2552]
   ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 02 ต.ค. 2552]
   ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 02 ต.ค. 2552]
   งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 [ 30 ก.ย. 2552]
   งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 [ 30 ก.ย. 2552]
   งบหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 [ 30 ก.ย. 2552]
   งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 [ 30 ก.ย. 2552]
   ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 [ 29 ก.ย. 2552]
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552 [ 26 ส.ค. 2552]
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2552 ครั้งที่ 1 [ 26 ส.ค. 2552]
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2552 [ 15 มิ.ย. 2552]
   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552 [ 01 มิ.ย. 2552]
   รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2551 [ 06 พ.ค. 2552]
   ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เดือน เมษายน 2551 [ 06 พ.ค. 2552]
   ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เดือน มิถุนายน 2551 [ 06 พ.ค. 2552]

แหล่งท่องเที่ยว