ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการเสริมจิตสำนึกและความตระหนักแก่คลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 02 ต.ค. 2563]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(Organizational Cultre) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 02 ต.ค. 2563]
   มาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีที่ได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 02 ต.ค. 2563]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 01 ต.ค. 2563]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 01 ต.ค. 2563]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่่่่่่่่่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง [ 01 ต.ค. 2563]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขัวญกำลังใจและกรรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.แสนตอ [ 01 ต.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 01 ต.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) [ 01 ต.ค. 2563]
   การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร [ 01 ต.ค. 2563]
   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 01 ต.ค. 2563]
   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 01 ต.ค. 2563]
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [ 30 ก.ย. 2563]
   สรุปโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [ 30 ก.ย. 2563]
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไป [ 08 ก.ย. 2563]
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลแสนตอ [ 03 ก.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563]
   ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 10 ส.ค. 2563]

แหล่งท่องเที่ยว