ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] 31

   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 00 543]
   เจตนรรมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 00 543]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันหรือครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 00 543]
   โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาดและเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี พ.ศ.2562 [ 00 543]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ อบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 00 543]
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 00 543]
   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 00 543]
   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล แสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 00 543]
   การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร [ 00 543]

แหล่งท่องเที่ยว