ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 เม.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 13 เม.ย. 2563]
   โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ [ 10 เม.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 09 เม.ย. 2563]
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญใช้งานแอปพลิเคชัน sydekick for thafifightCOVID เพื่อลดารแพร่กระจายของไวรัสโดวิด-19 [ 08 เม.ย. 2563]
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 2563 [ 05 มี.ค. 2563]
   สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2563]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย [ 19 ก.พ. 2563]
   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pM 2.5 ในพื้นที่อุตรดิตถ์ [ 17 ก.พ. 2563]
   ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 13 ก.พ. 2563]
   แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 11 ก.พ. 2563]
   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 27 ม.ค. 2563]
   ประชาสัมพันธ์ อบต.แสนตอ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 27 ม.ค. 2563]
   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 [ 24 ม.ค. 2563]
   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.25 [ 20 ม.ค. 2563]
   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 09 ม.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป [ 07 ม.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 06 ม.ค. 2563]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์"วิธีเอาตัวรอดจาก อุทกภัย" [ 17 ธ.ค. 2562]

แหล่งท่องเที่ยว