ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์"วิธีเอาตัวรอดจาก วาตภัย" [ 17 ธ.ค. 2562]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์"ดิน-โคลนถล่ม ธรณีพิบัติภัยที่ควรจะรู้จัก" [ 17 ธ.ค. 2562]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร" [ 17 ธ.ค. 2562]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 08 พ.ย. 2562]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 19 ต.ค. 2562]
   กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 19 ต.ค. 2562]
   การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2562]
   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 19 ต.ค. 2562]
   เอกสารแนะนำภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ต.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการบ้านเมืองที่ดี ของ อบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 04 ต.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการบ้านเมืองที่ดี ของ อบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 04 ต.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 04 ต.ค. 2562]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 03 ต.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 03 ต.ค. 2562]
   มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบต.แสนตอ [ 03 ต.ค. 2562]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ 2563 [ 03 ต.ค. 2562]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการป้องกันการสินบน ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563 [ 03 ต.ค. 2562]
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 03 ต.ค. 2562]
   ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ สำหรับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน [ 02 ต.ค. 2562]
   ข้อมูลบุคคลสำคัญ ผู้นำคนเก่ง อาสาสมัคร ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 02 ต.ค. 2562]

แหล่งท่องเที่ยว