ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการส่นเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 02 ต.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการใการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลาการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 02 ต.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 02 ต.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ขอความร่วมมือลด คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ประเภทก่อนทิ้งลงขยะในเขตพื้นที่ อบต.แสนตอ [ 02 ต.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้ับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 01 ต.ค. 2562]
   ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 01 ต.ค. 2562]
   รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครึ่งปีหลัง [ 30 ก.ย. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 25 ก.ย. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 23 ก.ย. 2562]
   รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 10 ก.ย. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 [ 27 ส.ค. 2562]
   รายงานผลหลังการอบรมโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ส.ค. 2562]
   โครงการวันแม่แห่งชาติ [ 08 ส.ค. 2562]
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562]
   รายงานเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 06 ก.ค. 2562]
   รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562]
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 13 มิ.ย. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 30 พ.ค. 2562]
   โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 30 พ.ค. 2562]

แหล่งท่องเที่ยว