ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประชาสัมพันธ์การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ก.พ. 2562]
   ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย [ 07 ก.พ. 2562]
   ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ที่พร้อมใช้งานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 01 ก.พ. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2562]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.สายนาห้วยไคร้ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2562]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.สายเหล่าเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2562]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกงไกรลาส ซอย 2 ตอน 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2562]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยวัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2562]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ที่ทำกิน โดยลงลูกรังพร้อมบดอัด สายโคกดินดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2562]
   ข้อมูลบุคคลสำคัญ ผู้นำคนเก่ง อาสาสมัคร ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 09 ม.ค. 2562]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07 ม.ค. 2562]
   ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ สำหรับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน [ 07 ม.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 07 ม.ค. 2562]
   ประชาสัมพันธ์ อบต.แสนตอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การับชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปี 2562 [ 04 ม.ค. 2562]
   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 02 ม.ค. 2562]
   แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์"เศรษฐกิจพอเพียง" [ 04 ธ.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ย. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ย. 2561]
   ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ย. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 27 พ.ย. 2561]

แหล่งท่องเที่ยว