ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้และเครือข่าย


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการแลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ก) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของอปท.แสนตอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางดวงจันทร์ สุบิน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางประหยัด สีนนทา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้ามลำห้วยทางไปนาคอกช้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหมู่บ้านชาลี
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายระดับ ขวานา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายพิชิตมาร อินต๊ะเสาร์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสุวิทย์ หอมบุญ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเกรียงศักดิ์ พามาถึงทางเข้าบ้านนายสร้อย หอมวงษ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใส
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดหน้าฝายน้ำล้น (หนองไผ่ทน) พร้อมก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล.
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(จากบ้านนายวิชัย เพชรศรีโชติถึงโรงสีข้าวนายไสว จันทร์แสนตอ)
แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบ ราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ จำนวน 4 โครงการ

ดูทั้งหมด


แหล่งท่องเที่ยว